วันจันทร์ที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑


เมนูหลัก


 

พระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

เกี่ยวกับศูนย์ประสานมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด
.........................................................................................

1

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................

1พระบรมราโชวาท ปี 2555
1ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
1วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
1ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
1กฎ ก.พ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยกรณีท ี่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือ แก้ความคับข้องใจ
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. 2544,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรม
.....................................................................................

2

 

22 หมู่ 7 ถนน บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร 0-2882-7374